“วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6 ” นักวิจัย-นักศึกษาทั่วประเทศร่วมนำเสนอผลงาน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “Creativity’s Value and Innovation” นำเสนอการวิจัยที่มุ่งเน้นนวัตกรรมและให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่า เพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย โดยมีวิทยากรระดับประเทศร่วมบรรยายพิเศษ และมีคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ 25 สถาบัน เข้าร่วมกว่า 500 คน

การประชุมวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 โดยทุกครั้งของการจัดประชุมจะมีหัวข้อเรื่องในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการจัดการนวัตกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ รูปแบบแนวทางด้านการบริหารจัดการในเชิงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Creativity’s Value and Innovation” ได้รับเกียรติจาก ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไสย       จ.ลพบุรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Creativity’s Value and Innovation” และ ดร.พันธุ์อาจ       ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หัวข้อ “การจัดการนวัตกรรมใน ยุค Thailand 4.0”

 

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการจัดการ โดยคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 25 สถาบัน แบ่งเป็น การนำเสนอแบบบรรยายจำนวน 92 เรื่อง และโปสเตอร์จำนวน 34 เรื่อง ครอบคลุมทุกศาสตร์ทางด้านการจัดการ อาทิ การเงินและการบัญชี การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการการท่องเที่ยว และการมอบรางวัล Best Papar, Best Poster, และ Best Presentation สำหรับผู้นำเสนอบทความวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นอีกด้วย

ดาวน์โหล จดหมายข่าว WMS Conference # 6
 

ลิงค์ข่าวเว็บไซต์ ม.วลัยลักษณ์

Proceeding WMS Conference #6

*** มีการ Update Proceeding เป็น Third Edition เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ***

Proceeding ของการประชุมวิชาการทางการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เปิดให้ download แล้ว

ท่านที่สนใจสามารถ download ได้โดยการคลิกที่ รูป ด้านล่าง

คำเตือน : File มีขนาด 99 MB กรุณาใช้ PC หรือ Notebook ในการ download

กำหนดการการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 6

กำหนดการ WMS Conference # 6 (PDF)

แฟลชไดรฟ์และกระเป๋าที่ระลึก WMS Conference #6

 

 

กำหนดการนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย

ประกาศกำหนดการนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย  ท่านผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สามารถ download ได้โดยการคลิกที่รูปภาพด้านล่าง

กำหนดการนำเสนอโปสเตอร์

ประกาศกำหนดการนำเสนอโปสเตอร์  ท่านผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สามารถ download ได้โดยการคลิกที่รูปภาพด้านล่าง

ประวัติองค์ปาฐก

งานประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research National Conference # 6)" มีองค์ปาฐก 2 ท่านคือ

1. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา บรรยายพิเศษหัวข้อ “Creativity's Value and Innovation”   เริ่มบรรยาย 9.30 น.

 

 

2. ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ บรรยายพิเศษหัวข้อ  “การจัดการนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0” เริ่มบรรยาย 10.45 น

ผู้สนใจเข้าฟังปาฐกถา สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ถึงวันที่ 5 พ.ค. 2560

เกี่ยวกับ WMS Conference # 6

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research National Conference # 6)


สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research Conference # 6) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “Creativity's Value and Innovation” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

สาขาที่เปิดรับบทความ ประกอบด้วย การจัดการด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์และการดำเนินงาน การเงิน การตลาด การบัญชี การพัฒนาองค์กร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นแนวคิดเกี่ยวกับ “Creativity's Value and Innovation” (มีรางวัล Best Paper Awards และ Best Poster Awards) ***มีการคัดเลือกบทความวิจัยตีพิมพ์ลงวารสารการจัดการ*** WMS Journal of Management (TCI 1)

WMS จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6" โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อ

1. ส่งบทความวิจัยฉบับคัดย่อ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 
2. เข้าร่วมงานและฟังบรรยายพิเศษ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

ในการจัดงานครั้งที่ 6 นี้ สำนักวิชาการจัดการได้รับเกียรติจาก ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา บรรยายพิเศษหัวข้อ “Creativity's Value and Innovation”

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 00018
โทร.
075-672-227 (ส่งบทความ) คุณปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์
075-672-208 (ตรวจสอบ/ยืนยันรายชื่อ) คุณวิจิตรา ทองเทพ
075-672-201 (ข้อมูลทั่วไป/ข้อมูลการเดินทาง/ที่พัก) คุณติยาพร ชูช่วย
โทรสาร: 075-672-202

อีเมล: wms.walailak@gmail.com (ส่งบทความ)

เว็บไซต์: http://www.wmsconference.net

เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/WMSConference