“วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6 ” นักวิจัย-นักศึกษาทั่วประเทศร่วมนำเสนอผลงาน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “Creativity’s Value and Innovation” นำเสนอการวิจัยที่มุ่งเน้นนวัตกรรมและให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่า เพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย โดยมีวิทยากรระดับประเทศร่วมบรรยายพิเศษ และมีคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ 25 สถาบัน เข้าร่วมกว่า 500 คน

การประชุมวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 โดยทุกครั้งของการจัดประชุมจะมีหัวข้อเรื่องในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการจัดการนวัตกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ รูปแบบแนวทางด้านการบริหารจัดการในเชิงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Creativity’s Value and Innovation” ได้รับเกียรติจาก ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไสย       จ.ลพบุรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Creativity’s Value and Innovation” และ ดร.พันธุ์อาจ       ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หัวข้อ “การจัดการนวัตกรรมใน ยุค Thailand 4.0”

 

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการจัดการ โดยคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 25 สถาบัน แบ่งเป็น การนำเสนอแบบบรรยายจำนวน 92 เรื่อง และโปสเตอร์จำนวน 34 เรื่อง ครอบคลุมทุกศาสตร์ทางด้านการจัดการ อาทิ การเงินและการบัญชี การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการการท่องเที่ยว และการมอบรางวัล Best Papar, Best Poster, และ Best Presentation สำหรับผู้นำเสนอบทความวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นอีกด้วย

ดาวน์โหล จดหมายข่าว WMS Conference # 6
 

ลิงค์ข่าวเว็บไซต์ ม.วลัยลักษณ์

Facebook Comments Box

Proceeding WMS Conference #6

*** มีการ Update Proceeding เป็น Third Edition เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ***

Proceeding ของการประชุมวิชาการทางการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เปิดให้ download แล้ว

ท่านที่สนใจสามารถ download ได้โดยการคลิกที่ รูป ด้านล่าง

คำเตือน : File มีขนาด 99 MB กรุณาใช้ PC หรือ Notebook ในการ download

Facebook Comments Box

กำหนดการการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 6

กำหนดการ WMS Conference # 6 (PDF)

แฟลชไดรฟ์และกระเป๋าที่ระลึก WMS Conference #6

 

 

Facebook Comments Box

กำหนดการนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย

ประกาศกำหนดการนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย  ท่านผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สามารถ download ได้โดยการคลิกที่รูปภาพด้านล่าง

Facebook Comments Box

กำหนดการนำเสนอโปสเตอร์

ประกาศกำหนดการนำเสนอโปสเตอร์  ท่านผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สามารถ download ได้โดยการคลิกที่รูปภาพด้านล่าง

Facebook Comments Box

ประวัติองค์ปาฐก

งานประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research National Conference # 6)" มีองค์ปาฐก 2 ท่านคือ

1. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา บรรยายพิเศษหัวข้อ “Creativity's Value and Innovation”   เริ่มบรรยาย 9.30 น.

 

 

2. ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ บรรยายพิเศษหัวข้อ  “การจัดการนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0” เริ่มบรรยาย 10.45 น

ผู้สนใจเข้าฟังปาฐกถา สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ถึงวันที่ 5 พ.ค. 2560

Facebook Comments Box

ขั้นตอนการสมัคร


1. ขั้นตอนการลงทะเบียนนำเสนอบทความวิจัย

ขั้นตอนการลงทะเบียนนำเสนอบทความวิจัย

2. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมงานและฟังบรรยายพิเศษ

Facebook Comments Box

รูปแบบบทความ

สำหรับผู้ที่ส่งบทความเพื่อพิจารณาในการประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6”

  • ให้จัดรูปแบบเอกสารและบันทึกลงใน Template ที่กำหนดให้เท่านั้น และส่งเอกสาร ภายใน วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น.
  • รูปแบบสามารถดูได้จาก Template Full Paper และคำแนะนำรูปแบบการเขียนบทความวิจัยการตั้งชื่อ file: full paper
  • ให้ใช้ชื่อคนเขียนและส่งเอกสารมาที่อีเมล์ [email protected]


ทั้งนี้ WMS ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาบทความที่ไม่ได้จัดทำเอกสารตาม Template ที่กำหนดและไม่ส่งตามเวลาที่กำหนด

Facebook Comments Box

รูปแบบโปสเตอร์

———————————————————————
การประชุมวิชาการทางการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 6

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560
———————————————————————

1. รูปแบบการจัดทำตาม Template ที่กำหนดให้

2. เนื้อหาโปสเตอร์ ประกอบด้วย

                (1) ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

                (2) ชื่อผู้วิจัย และหน่วยงานที่สังกัด

                (3) บทนำ

                (4) วัตถุประสงค์การวิจัย

                (5) วิธีวิจัย

                (6) สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

                (7) ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

                (8) เอกสารอ้างอิง

3. โปสเตอร์แนวตั้งขนาด 90 X 110 เซนติเมตร (กว้าง 90, ยาว 110)  ** กรุณา !!  จัดทำโปสเตอร์ให้มีขนาดพอดีกับที่กำหนด มิฉะนั้นจะไม่สามารถติดตั้งลงบนบอร์ดที่ได้จัดเตรียมไว้ได้

4. การออกแบบส่วนต่างๆของโปสเตอร์ ให้เป็นไปตามดุลพินิจของผู้นำเสนอ แต่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้การกำหนดตัวอักษรในโปสเตอร์ควรมีขนาดที่สามารถอ่านได้ในระยะห่าง 1 เมตร

5. การติดตั้งโปสเตอร์ ให้ผู้นำเสนอนำโปสเตอร์มาติดตั้งด้วยตนเองตามผังที่กำหนด ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น.  จนถึง วันวันศุกร์ที่19 พฤษภาคม 2560  เวลา 08.00 – 09.00 น.

6. การจัดเก็บโปสเตอร์  ขอให้ผู้นำเสนอจัดเก็บโปสเตอร์ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

7. ให้ผู้นำเสนออยู่ประจำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงานในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.20 น. ณ บริเวณจัดแสดงโปสเตอร์ที่คณะกรรมการกำหนด

8. บทความวิจัยของผู้นำเสนอโปสเตอร์ จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานการประชุมวิชาการ(Proceeding)

9. สำหรับผู้สนใจนำเสนอผลงานใน รูปแบบโปสเตอร์ ให้ส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper)

ตามรูปแบบการเขียนบทความที่กำหนดไว้ สามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์ โทรศัพท์ 075-672-227, 075-672-665

Facebook Comments Box