เกี่ยวกับ WMS Conference # 6

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research National Conference # 6)


สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research Conference # 6) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “Creativity's Value and Innovation” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

สาขาที่เปิดรับบทความ ประกอบด้วย การจัดการด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์และการดำเนินงาน การเงิน การตลาด การบัญชี การพัฒนาองค์กร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นแนวคิดเกี่ยวกับ “Creativity's Value and Innovation” (มีรางวัล Best Paper Awards และ Best Poster Awards) ***มีการคัดเลือกบทความวิจัยตีพิมพ์ลงวารสารการจัดการ*** WMS Journal of Management (TCI 1)

WMS จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6" โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อ

1. ส่งบทความวิจัยฉบับคัดย่อ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 
2. เข้าร่วมงานและฟังบรรยายพิเศษ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

ในการจัดงานครั้งที่ 6 นี้ สำนักวิชาการจัดการได้รับเกียรติจาก ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา บรรยายพิเศษหัวข้อ “Creativity's Value and Innovation”

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 00018
โทร.
075-672-227 (ส่งบทความ) คุณปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์
075-672-208 (ตรวจสอบ/ยืนยันรายชื่อ) คุณวิจิตรา ทองเทพ
075-672-201 (ข้อมูลทั่วไป/ข้อมูลการเดินทาง/ที่พัก) คุณติยาพร ชูช่วย
โทรสาร: 075-672-202

อีเมล: wms.walailak@gmail.com (ส่งบทความ)

เว็บไซต์: http://www.wmsconference.net

เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/WMSConference

Facebook Comments