รูปแบบบทความ

สำหรับผู้ที่ส่งบทความเพื่อพิจารณาในการประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6”

  • ให้จัดรูปแบบเอกสารและบันทึกลงใน Template ที่กำหนดให้เท่านั้น และส่งเอกสาร ภายใน วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น.
  • รูปแบบสามารถดูได้จาก Template Full Paper และคำแนะนำรูปแบบการเขียนบทความวิจัยการตั้งชื่อ file: full paper
  • ให้ใช้ชื่อคนเขียนและส่งเอกสารมาที่อีเมล์ wms.walailak@gmail.com


ทั้งนี้ WMS ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาบทความที่ไม่ได้จัดทำเอกสารตาม Template ที่กำหนดและไม่ส่งตามเวลาที่กำหนด

Facebook Comments