ประวัติองค์ปาฐก

งานประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research National Conference # 6)" มีองค์ปาฐก 2 ท่านคือ

1. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา บรรยายพิเศษหัวข้อ “Creativity's Value and Innovation”   เริ่มบรรยาย 9.30 น.

 

 

2. ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ บรรยายพิเศษหัวข้อ  “การจัดการนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0” เริ่มบรรยาย 10.45 น

ผู้สนใจเข้าฟังปาฐกถา สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ถึงวันที่ 5 พ.ค. 2560

Facebook Comments