“วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6 ” นักวิจัย-นักศึกษาทั่วประเทศร่วมนำเสนอผลงาน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “Creativity’s Value and Innovation” นำเสนอการวิจัยที่มุ่งเน้นนวัตกรรมและให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่า เพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย โดยมีวิทยากรระดับประเทศร่วมบรรยายพิเศษ และมีคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ 25 สถาบัน เข้าร่วมกว่า 500 คน

การประชุมวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 โดยทุกครั้งของการจัดประชุมจะมีหัวข้อเรื่องในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการจัดการนวัตกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ รูปแบบแนวทางด้านการบริหารจัดการในเชิงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Creativity’s Value and Innovation” ได้รับเกียรติจาก ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไสย       จ.ลพบุรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Creativity’s Value and Innovation” และ ดร.พันธุ์อาจ       ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หัวข้อ “การจัดการนวัตกรรมใน ยุค Thailand 4.0”

 

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการจัดการ โดยคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 25 สถาบัน แบ่งเป็น การนำเสนอแบบบรรยายจำนวน 92 เรื่อง และโปสเตอร์จำนวน 34 เรื่อง ครอบคลุมทุกศาสตร์ทางด้านการจัดการ อาทิ การเงินและการบัญชี การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการการท่องเที่ยว และการมอบรางวัล Best Papar, Best Poster, และ Best Presentation สำหรับผู้นำเสนอบทความวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นอีกด้วย

ดาวน์โหล จดหมายข่าว WMS Conference # 6
 

ลิงค์ข่าวเว็บไซต์ ม.วลัยลักษณ์

Facebook Comments