รูปแบบโปสเตอร์

———————————————————————
การประชุมวิชาการทางการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 6

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560
———————————————————————

1. รูปแบบการจัดทำตาม Template ที่กำหนดให้

2. เนื้อหาโปสเตอร์ ประกอบด้วย

                (1) ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

                (2) ชื่อผู้วิจัย และหน่วยงานที่สังกัด

                (3) บทนำ

                (4) วัตถุประสงค์การวิจัย

                (5) วิธีวิจัย

                (6) สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

                (7) ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

                (8) เอกสารอ้างอิง

3. โปสเตอร์แนวตั้งขนาด 90 X 110 เซนติเมตร (กว้าง 90, ยาว 110)  ** กรุณา !!  จัดทำโปสเตอร์ให้มีขนาดพอดีกับที่กำหนด มิฉะนั้นจะไม่สามารถติดตั้งลงบนบอร์ดที่ได้จัดเตรียมไว้ได้

4. การออกแบบส่วนต่างๆของโปสเตอร์ ให้เป็นไปตามดุลพินิจของผู้นำเสนอ แต่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้การกำหนดตัวอักษรในโปสเตอร์ควรมีขนาดที่สามารถอ่านได้ในระยะห่าง 1 เมตร

5. การติดตั้งโปสเตอร์ ให้ผู้นำเสนอนำโปสเตอร์มาติดตั้งด้วยตนเองตามผังที่กำหนด ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น.  จนถึง วันวันศุกร์ที่19 พฤษภาคม 2560  เวลา 08.00 – 09.00 น.

6. การจัดเก็บโปสเตอร์  ขอให้ผู้นำเสนอจัดเก็บโปสเตอร์ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

7. ให้ผู้นำเสนออยู่ประจำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงานในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.20 น. ณ บริเวณจัดแสดงโปสเตอร์ที่คณะกรรมการกำหนด

8. บทความวิจัยของผู้นำเสนอโปสเตอร์ จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานการประชุมวิชาการ(Proceeding)

9. สำหรับผู้สนใจนำเสนอผลงานใน รูปแบบโปสเตอร์ ให้ส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper)

ตามรูปแบบการเขียนบทความที่กำหนดไว้ สามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์ โทรศัพท์ 075-672-227, 075-672-665

Facebook Comments